Η Μηλιά, Εμμανουήλ Ροΐδης

2014-11-07 11:11

 

Η Μηλιά, Εμμανουήλ Ροΐδης

Απόσπασμα (τελευταία παράγραφος)... 

 

«Ο βασιλιάς, για να τους έχει κοντά της η αγαπημένη του γυναίκα (σ.σ. τους θετούς γονείς της), ζήτησε να τους εύρει καμιά δημόσια θέση εις την πρωτεύουσάν του. Βλέποντας πόσον ήτο η γριά φρόνιμη, οικονόμα, νοικοκυρά, λιγόφαγη εις όλα, τακτική, την έκαμεν υπουργίναν επί των οικονομικών. Ο γέρος όμως ήταν πλέον δυσκολοβόλευτος. Δεν ήξευρεν ο άνθρωπος ούτε να γράφει ούτε να διαβάζει. Ο βασιλιάς επονοκεφαλούσε να εύρει πως ήτο δυνατόν να τον οικονομήσει, όταν έτυχε ν΄ αποθάνει ο επί της δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουργός. Μη έχοντας πρόχειρον καμίαν άλλην, έδωκεν εις τον γέρον την θέσιν του μακαρίτη, και από τότες εγεννήθη και σώζεται ακόμη εις πολλά μέρη η συνήθεια να δίδεται εις τον πλέον αγράμματον το υπουργείο παιδείας».

 

Περισσότερα στις σελίδες του βιβλίου.


Πηγή κειμένου: Παραμύθια από την ελληνική πεζογραφία, εκδόσεις Απόπειρα. 

Πηγή εικόνας: https://www.firstlightclick.com/image_collection/index.php/Countries/USA/Apple-Tree-New-England-USA

 

Για το BOOK TOUR, Γιώτα Κοτσαύτη.